Online rezervácia

Informácia pre odberateľov služieb poskytovaných spoločnosťou Feel good, s.r.o. o spracúvaní ich osobných údajov

Informácia pre odberateľov služieb poskytovaných  spoločnosťou Feel good, s.r.o. o spracúvaní ich osobných údajov

podávaná v rámci plnenia povinností podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ustanovenia §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“),

 1. Poskytovateľ kozmetických služieb Feel good, s.r.o., so sídlom Tomasikova 23, 821 01 Bratislava, IČO: 47 022 892, zapísaný v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I v odd.: Sro, vo vl.č.: 87274/B v právnom postavení prevádzkovateľa podľa Nariadenia a Zákona (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), informuje svojich odberateľov, že v súvislosti s ich obchodno-právnym vzťahom sú spracovávané ich osobné údaje.

Poskytnutie osobných údajov zo strany odberateľa je povinné.

 1. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na zamestnanca Prevádzkovateľa Najat, Bakkal, a to
  Písomne:
  listinou doručovanou zodpovednej osobe na adresu Prevádzkovateľa
  elektronicky na adrese: hello@hairless.sk s označeným predmetom „ochrana osobných údajov“
  Osobne:
  počas pracovnej doby administratívnych zamestnancov Prevádzkovateľa v dňoch Pondolok-Sobota, v prevádzke Prevádzkovateľa
  Telefonicky:
  na telefónnom čísle: +421 911 409 665
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
 • uplatňovanie zmluvných nárokov Prevádzkovateľa z obchodno-právnych vzťahov – na základe Zmluvy o poskytnutí služieb a/alebo Zmluvy o poskytnutí jednorázového ošetrenia, Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa, Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti obchodného práva a poskytovania služieb na vnútornom trhu,
 • plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa – na základe Zmluvy o poskytnutí služieb a/alebo Zmluvy o poskytnutí jednorázového ošetrenia, Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa, Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti obchodného práva a poskytovania služieb na vnútornom trhu,
 • plnenia daňových povinností Prevádzkovateľa ako dodávateľa – na základe všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti daní a odvodov z podnikateľskej činnosti,
 1. Ak nie je v tejto informácii uvedené inak, je všeobecná doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely podľa tretieho (3.) odseku určená nad dobu desiatich (10.) rokov.
 2. Právnym základom spracovania osobných údajov podľa písmena a), b) a c) tretieho (3.) odseku sú, podľa ustanovenia Čl. 6 ods. 1 písm. b.) a písm. c) Nariadenia a podľa ustanovenia §13 ods. 1 písm. b.) a písm. c) Zmluva o poskytnutí služieb alebo Zmluva o poskytnutí jednorázového ošetrenia a Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa a plnenie zmluvných povinností podľa uvedených zmlúv a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti poskytovania služieb.

Z dôvodov podľa tohto odseku sa na spracovanie osobných údajov nevyžaduje osobitný súhlas zamestnanca.

 1. Osobné údaje môžu byť poskytované dodávateľom Prevádzkovateľa, účtovníkom a daňovým poradcom, orgánom verejnej moci, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, advokátom, exekútorom.
 2. Odberateľ má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti odberateľa vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, a ak áno v akom rozsahu. Pokiaľ Prevádzkovateľ takéto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti odberateľa kópiu týchto osobných údajov.
 3. Odberateľ má právo na opravu osobných údajov pokiaľ o ňom Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má odberateľ právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 
 4. Odberateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov za predpokladu, že: 
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 1. Odberateľ nemá právo na výmaz svojich osobných údajov ak je ich spracúvanie potrebné: 
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov odberateľa na základe jeho žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom čo vyhodnotí, že žiadosť je dôvodná. 
 2. Odberateľ má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
 • napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a zamestnanec žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale ich potrebuje odberateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými záujmami odberateľa.
 1. Odberateľ má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodov na svojej strane. Odberateľ môže namietať spracúvanie jeho osobných údajov aj na základe: 
 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 1. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie spracúvať osobné údaje pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami odberateľa.
 2. Odberateľ má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 3. Odberateľ má právo na prenosnosť osobných údajov.
 4. Odberateľ je povinný poskytovať Prevádzkovateľovi presné, úplné a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny je odberateľ povinný túto bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi.

V Bratislave, dňa 28.05.2018